Phonics (4. skupina)

V štvrtej skupine si predstavíme zvuky, ktoré počujeme pri výslovnosti týchto písmen:

ai j oa ie ee or

Ako sme už spomínali, každé písmeno má svoje meno a takisto zvuk (hlásku), ktorý počujeme pri jeho vyslovení. Hlásky, ktoré počujeme pri vyslovovaní jednotlivých písmen, alebo ich spojení sa volajú phonics. Ako sa o malú chvíľu presvedčíte, nie vždy je jeden zvuk/jedna hláska zapísaná jedným písmenom. V nasledujúcich skupinách sa stretneme práve so zvukmi/hláskami, ktoré zapíšeme dvomi písmenami.


Ai/ai

mená písmen: ej áj(takto ich budeme hláskovať v slovách)

pri čítaní vyslovíme ako: ej(snail, main, train...)

V prvej skupine sme sa naučili hlásky/zvuky, ktoré počujeme pri prečítaní týchto dvoch písmen a naďalej ich podľa toho budeme vyslovovať ak budú v slove stáť zvlášť. Pokiaľ ale budú tieto dve písmená v slove stáť vedľa seba, nebudeme ich vyslovovať každé zvlášť, ale spolu. Zvuk, ktorý tieto dve písmená spolu vytvárajú je ej.

Skúste si to :).

assist - v tomto slove písmená a a i nestoja vedľa seba, takže vyslovíme 

každé zvášť (2 hlásky): a-s-i-s-t

pain- v tomto slove stoja písmená a a i vedľa seba, takže ich vyslovíme 

spolu (1 hláska) - p-ej-n


J/j

meno písmena: džej(takto ju budeme hláskovať v slovách)

pri čítaní vyslovíme ako: (just, jam, Jack...)

Hláska, ktorú vyslovíme je rovnaká ako výslovnosť dž v slovenskom či českom jazyku. Je to znelá spoluhláska (voiced consonant). Priložte si ruku na krk a pri jej vyslovení pocítite ako Vaše hlasivky vibrujú - .

Skúste si to:

just: dž-a-s-t

jam: dž-a-mOa/oa

mená písmen: ou a ej(takto ich budeme hláskovať v slovách)

pri čítaní vyslovíme ako: ou(goat, coat, float...)

S týmito hláskami sme sa už stretli a určite si už pamätáte ich výslovnosť v prípade, že stojí každá zvlášť. Ak však budú v slove stáť vedľa seba, vyslovíme ich spolu - ou.

Skúste si to :).

cola - v tomto slove písmená o a a nestoja vedľa seba, takže vyslovíme každé

zvlášť: k-o-l-a (2 hlásky)

boat - v tomto slove stoja písmená o a a vedľa seba, takže ich vyslovíme spolu : b-ou-t (1 hláska).


ie

mená písmen: áj a í(takto ich budeme hláskovať v slovách)

pri čítaní vyslovíme ako: áj (tie, magpie, ...)

Opäť sú tu hlásky, ktorých výslovnosť poznáme v prípade, že písmená stoja zvlášť. A ako správne tušíte, ak v slove budú stáť vedľa seba budeme ich vyslovovať spolu - áj. (1 hláska)

Je to jednoduché :).

pie - písmená i a e stoja vedľa seba, takže ich vyslovíme spolu: p-áj (1 hláska)

Pozor!

Každé pravidlo má svoju výnimku, pozrite si teda alternatívny spôsob písania zvuku áj.


Ee/ee

mená písmen: í a í(takto ich budeme hláskovať v slovách)

pri čítaní vyslovíme ako: í(bleed, keep, feel...)

Hlásku, ktorý počujeme pri vyslovení tohto písmena keď stojí samostatne už dôverne poznáme.

Čo v prípade, že sú v slove dve vedľa seba? Vyslovím ju len raz?

Odpoveď znie: NIE.

Zdvojenú samohlásku e vyslovím ako í.

Pozrime sa na príklady :)

element - písmená e nie sú v slove vedľa seba, takže ich vyslovíme zvášť: e-l-e-m-e-n-t (2 hlásky)

steep - v tomto slove stoja písmená e vedľa seba - ee, vyslovíme ich spolu ako: s-t-í-p (1 hláska)


Or/or

meno písmen: ou a ár(takto ju budeme hláskovať v slovách)

pri čítaní vyslovíme ako: ó (corn, or, horn...)

Pozor!

Výslovnosť or v americkej angličtine sa líši od britskej zdôraznením hlásky r,

ktorá je v britskej angličtine menej zreteľná.

Opäť platí, že ak písmená o a r stoja v slove zvlášť, vyslovíme ich oddelene (2 hlásky). Ak ale budú v slove stáť vedľa seba, vyslovíme ich spolu - ó (1 hláska)

Skúste si to na príkladoch :).

ostrich - písmená o a r nestoja vedľa seba, budeme ich vyslovovať samostatne: o-s-t-r-i-č (2 hlásky)

storm - v tomto slove sú písmená o a r vedľa seba, takže ich vyslovíme spolu: s-t-ó-m (1 hláska)